III, II ja I kongress

I Eesti Spordi Kongress

I Eesti Spordi Kongress 1919. aasta novembris pani aluse Eesti ühinenud spordiliikumisele. Esimene Kongress kutsuti Eestimaa Spordiseltsi "KALEV" initsiatiivil kokku siis, kui käisid veel Vabadussõja lahingud. Kongressil otsustati moodustada spordi juhtimise keskorganisatsioon Eesti Spordi Liit, kutsuda Rahvusvahelise Olümpiakomiteega sidemete loomiseks ellu Eesti Olümpia Komitee ning saata võistkond 1920. aasta olümpiamängudele Antverpenis.

II Eesti Spordi Kongress

II Eesti Spordi Kongress kutsuti 16. detsembril 1989. aastal kokku Eesti Spordiameti eestvedamisel. Ka see Kongress pani aluse sügavatele muutustele meie spordiliikumises. Osavõtjaid oli üle 800, kes esindasid pea kõiki spordialaühendusi, rajoone ja linnu.

Päevakorras oli Eesti Spordikontseptsiooni vastuvõtmine (tähendas üleminekut euroopaliku spordikorraldusmudeli juurutamisele/taastamisele Eestis), Eesti Spordi Keskliidu tegevuse taastamine ja Eesti Spordiseaduse põhipunktide läbiarutamine.

Eesmärk oli kokkuvõtlikult järgmine - spordiliikumise aluseks on vaba tahte korras moodustunud spordiklubid, kes ühinevad spordialade kaupa iseseisvateks spordialaliitudeks ja piirkondade kaupa piirkondlikeks spordiliitudeks. Ühel konkreetsel spordialal toimuva tegevuse koordineerimine on ainult selle üleriigilise spordiliidu pädevuses. Sihiks seati spordiliitude kujunemine iseseisvateks juriidilisteks isikuteks ja nende õigusliku koha saavutamine/taastamine rahvusvaheliste spordialaföderatsioonide liikmeskonnas. Otsus Eesti Spordi Keskliidu taastamisest realiseeriti 1990. aasta jooksul. Paraku ei õnnestunud ühist otsust spordiseaduse vastuvõtmisest realiseerida.

III Eesti Spordi Kongress

III Eesti Spordi Kongress kutsuti kokku Eesti Spordi Keskliidu poolt. Aeg oli küps teha kokkuvõte 1989. aasta Kongressil vastuvõetud suundade elluviimisest ning leida kiiresti muutuvas ühiskonnas tuge spordiliikumisele.

Kongress toimus kahes osas: esimene tööpäev oli 18. detsembril 1993.a. ja teine tööpäev 29. jaanuaril 1994.a. Kokku osales üle 600 delegaadi kõigist Eesti üleriigilistest ja piirkondlikest spordiühendustest.

Päevakord:
1. Eesti Spordi Harta arutelu ja vastuvõtmine
2. Eesti Spordiseaduse projekti arutelu
3. Spordi rollist ühiskonnas (4 alateemat: regionaalne areng, laste ja noorte sport, firmasport, majandamine)

Kongress avaldas rahulolu vabatahtliku spordisektori kiire taastumise ja arengu üle. Samas tõdeti, et spordiliikumisel ei ole seadustega tagatud aga piisavat majanduslikku tuge. Võeti vastu rida edasist tegevust käsitlevat ühisdokumenti - soovitusliku iseloomuga resolutsiooni ja deklaratsiooni. Võeti vastu on Eesti Spordi Harta - spordiliikumise põhimõtete ja lähiaja eesmärkide kogum.