IV Eesti Spordi Kongress

IV Eesti Spordi Kongressi toimus 4. aprillil 1998. aastal Viljandis Ugala teatris. Kongressist võtsid osa 235 delegaati, kes esindasid 44 spordialaliitu, 20 üleriigilist spordiühendust ja kõigi 15 maakonna ning 5 suurema linna spordiorganisatsioone. Kongressil osales 40 kutsutud külalist riigivõimu- ja kohalikest omavalitsusorganitest, 104 spordiliitude, -ühenduste, maakondade ja linnade poolt esitatud külalist ning 9 spordiajakirjanikku.

PROTOKOLL

Kell 10.00 avas IV Eesti Spordi Kongressi Eesti Spordi Keskliidu Juhatuse esimees Andres Lipstok. A.Lipstok tegi ettepaneku valida kongressi juhatajaks Eesti Kergejõustikuliidu delegaadi Toomas Savi. Delegaadid hääletasid ühehaalselt T.Savi juhatajaks valimise poolt. Kongressi juhataja asus kongressi rakendamise juurde.

Hääletamise teel:
valiti 9 liikmeline häältelugemiskomisjon koosseisus Riho Aljand, Kalju Tiik, Mati Poom, Tõnu-Peep Nurk, Rein Meijel, Indrek Oks, Haljand hallismaa, Helle Põllu ja Eva Riisalu;
volitati tegutsema 8 liikmeline kongressi sekretariaat koosseisus Aavo Aunroos (juhataja), Malle Englas, Aet Golubev, Heidi Kalbus, Reet Mallene, Malle Soop, Ülle Viinapuu ja Leili Viirmaa;
volitati kongressi ühte põhiteemat, Eesti spordiliikumine - tasakaalustatud areng 5 alateemat ettevalmistanud töörühmi tegutsema kongressi ajal redaktsioonikomisjonidena oma alateema osas. Redaktsioonikomisjonide esimeesteks kinnitati Rein-Vello Ojavere, Sven Kolga, Rein Loik, Henn Vallimäe ja Toomas Tõnise.

Hääletamise teel:
kinnitati IV Eesti Spordi Kongressi päevakord (vastavalt ettevalmistatud projektile) alljärgnevalt:
Eesti spordiliikumise arengust aastatel 1994 - 1997
Eesti spordiliikumine - tasakaalustatud areng
liikumisharrastus
tippsport - võistlussport - olümpialiikumine
laste ja noorte sport
koostöö sportimistingimuste loomisel
koolitussüsteem spordis
Eesti Spordi Harta ja spordiseaduse eelnõu
Kongressi dokumentide vastuvõtmine
kinnitati IV Eesti Spordi Kongressi kodukord (vastavalt ettevalmistatud projektile);
võeti teadmiseks olmeline kodukord ja üksikasjad, mis puudutavad osavõtjate toitlustamist.
Kell 10.25, kongressi rakendamise järel, andis juhataja sõna vabariigi peaminister Mart Siimannile.
Vabariigi peaminister Mart Siimanni esinemine.
Kell 10.40 asus juhataja kongressi päevakorra järgi 1. Pp. "Eesti Spordiliikumise arengust aastatel 1994 - 1997" juurde.
Vabariigi kultuuriminister Jaak Alliku ettekanne (10.43 - 10.58)
Eesti Spordi keskliidu Juhatuse esimehe Andres Lipstoki ettekanne ( (11.00 - 11.15)
Eesti Olümpiakomitee presidendi Tiit Nuudi ettekanne ( 11.15 - 11.27)
Kell 11.28 asus juhataja kongressi 2. Pp Eesti spordiliikumine - tasakaalustatud areng" juurde.
alateema - "Liikumisharrastus" ettekandmiseks:
Eesti Tervisespordi Ühenduse presidendi Gunnar Krafti ettekanne ( 11.28 - 11.40). Selle alateema kohta registreeriti 8 sõnavõttu. Sõna võtsid:
Pärnu Omavalitsuste Liidu esimees Kuno Erkmann
Eesti Tervisespordi Ühenduse esindaja, doktor Jaak Uibu
Tallinna Trammi- ja trollibussikoondise esindaja Mart Moosus
Viljandi maavanem Helir-Valdor Seeder
Eesti Südameliidu esindaja doktor Jaan Eha
Eesti Ametiühingute Keskliidu esindaja Kalle Liivamägi
Eesti Tervisespordi Ühenduse esindaja Anne Lill
Liikumise "Eluterve Eesti" esindaja, Riigikogu liige Raivo Kallas
alateema - Tippsport - Võistlussport - Olümpialiikumine" ettekandmiseks:
ESK Juhatuse liikme, EOK Täitevkomitee liikme Sven Kolga ettekanne ( 12.10 - 12.28). Selle alateema kohta registreeriti 2 sõnavõttu. Sõna võtsid:
Eesti olümpiadelegatsiooni arst Nagano OM-l, doktor Rein Jalak
Eesti Triatloni Liidu esindaja Mart Haruoja
alateema - "Laste ja noorte sport" ettekandmiseks:
Eesti Koolispordi Liidu presidendi Rein Loigu ettekanne ( 12.37 - 12.55). Selle alateema kohta registreeriti 3 sõnavõttu. Sõna võtsid:
Eesti Judoliidu esindaja, aasta õpetaja 1997 Andres Lutsar
Haridusministeeriumi noorsoo ja huvihariduse osakonna juhataja Toivo Sikk
Eesti Kehalise Kasvatuse Liidu president Vaino Hussar
Kongressi juhataja kuulutas välja lõunavaheaja kell 13.08 ja palus osavõtjatel koguneda saali kell 14.15.

alateema - "Koostöö sportimistingimuste loomisel" ettekandmiseks:
Kultuuriministeeriumi asekantsler Henn Vallimäe (14.18 - 14.43). Selle alateema kohta registreeriti 6 sõnavõttu. Sõna võtsid:
Eesti Vehklemisliidu president Ants Veetõusme
Eesti Akadeemilise Spordiliidu peasekretär Kairis Leinus
Eesti Jahtklubide Liidu president Raimo Kägu
Tartu linnapea Roman Mugur ning kaassõnavõtjatena Neinar Seli ning Krista Kruuv
Eesti Spordiajalooseltsi esimees Arnold Vaiksaar
Eesti Suusaliidu peasekretär Kaarel Zilmer
alateema - "Koolitussüsteem spordis" ettekandmiseks:
Eesti Spordi Keskliidu peasekretär Toomas Tõnise (15.10 - 15.20). Selle alateema kohta registreeriti 1 sõnavõtt. Sõna võttis:
Eesti Suusaliidu peasekretär Kaarel Zilmer
Kell 15.27 asus juhataja kongressi 3. Pp. "Eesti Spordi Harta ja spordiseaduse eelnõu" juurde.
Eesti Spordi Harta täiendus- ja parandusettepanekute kohta tegi ettekande: ESK aseesimees, Tallinna Pedagoogikaülikooli rektor, professor Mait Arvisto ( 15.27 - 15.36).
Kongressi juhata pani Eesti Spordi Harta täiendus- ja parandusettepanekud hääletusele.
Üksmeelse hääletusega poolt, vastu ega erapooletu ei olnud keegi, võeti Eesti Spordi Harta täiendatud ja parandatud redaktsioon IV Eesti Spordi Kongressi poolt vastu. Spordiseaduse eelnõu menetlust Riigikogus tutvustas Riigikogu liige Raivo Kallas (15.40 - 15.46). Registreeriti 1 sõnavõtt (erandkorras) ja sõna võttis:
Harju Omavalitsuste Liidu esimees Toomas Välimäe
Kongressil osalejad võtsid esitatud informatsiooni teadmiseks.
Kell 15.52 asus juhataja kongressi 4. Pp. "Kongressi dokumentide vastuvõtmine" juurde.
Juhataja tegi ettepaneku võtta kongressi 2. Pp. "Eesti spordiliikumine - tasakaalustatud areng" lõppdokumendid vastu alateemade kaupa ja ta palus kongressi kõnepulti redaktsioonikomisjonide esimehed, selles järjekorras, kuidas nad on oma tööga hakkama saanud. Juhataja tegi ettepaneku, et peale igat ettekannet võetakse antud lõppdokument hääletuse teel vastu. Juhataja andis sõna: 4. alateema - "Koostöö sportimistingimuste loomisel" lõppdokumendi tutvustamiseks:
Kultuuriministeeriumi asekantsler Henn Vallimäele (15.54 - 16.04).
Redaktsioonikomisjon palus võtta aluseks ettevalmistatud projekti ning lisada sellele kaks ettepanekut.
pöörduda Kultuuriministeerium, Vabariigi Valitsus ja Riigikogu poole ettepanekuga:
"Võtta vastu põhimõtteline otsus, mis lõpetaks katsed Tallinna Olümpiapurjespordikeskuse erastamiseks ning annaks talle riigi ja Tallinna linna ühisomandis oleva spordikeskuse staatuse".
Kongressi juhataja pani esimese lisaettepaneku dokumenti projekti lülitamiseks hääletusele. Tulemusega valdav enamus poolt, vastu ei ole keegi, 6 erapooletut, hääletati see lisaettepanek dokumendi projekti.

pöörduda Kaitseministeeriumi poole ettepanekuga:
"Võtta oma haldusalasse riiklikud laskespordibaasid Elvas ja Põlvas ning osaleda nende munitsipaalomandis olevate spordibaaside rekonstrueerimisel ja ekspluateerimisel, kus olulisel määral toimub kutsealuste noormeeste kehaline ettevalmistus ning kaitseväelaste sporditegevus"
Kongressi juhataja pani teise lisaettepaneku dokumenti projekti lülitamiseks hääletusele. Tulemusega valdav enamus poolt, vastu ei ole keegi, 2 erapooletut, hääletati see lisaettepanek dokumendi projekti.
Kongressi juhataja tegi ettepaneku kiita kongressi 2. Pp. 4. alateema "Koostöö sportimistingimuste loomisel" lõppdokument tervikuna heaks ja pani selle hääletusele. Tulemusega kõik ühehäälselt poolt, vastu ega erapooletu ei ole keegi, kiideti IV Eesti Spordi Kongressi lõppdokument "Koostöö sportimistingimuste loomisel" heaks.
alateema - "Liikumisharrastus" lõppdokumendi "Eesti Tervisespordi Arenguprogrammi aastateks 1998 - 2002 elluviimiseks" tutvustamiseks:
Eesti Spordiseltsi "Kalev" peasekretär Rein-Vello Ojaverele (16.05 - 16.07).
Redaktsioonikomisjon palus võtta aluseks ettevalmistatud projekti ning lisada sellele üks õigeaegselt laekunud täiendusettepanek:
pöörduda Kultuuriministeerium poole ettepanekuga:
"Piirkondliku tasandi tähtsuse ja vastutuse suurendamiseks lülitada piirkondlikud spordiliidud riigieelarvest liikumisharrastuse ja tervisespordialase tegevusese toetust saavate subjektide hulka"
Kongressi juhataja teadustas, et kuna täiendusettepanek oli laekunud vastavalt kodukorrale, ei ole seda vaja eraldi projekti hääletada ning tegi ettepaneku kiita kongressi 2. Pp. 1. alateema "Liikumisharrastus" lõppdokument koos esitatud täiendusettepanekuga tervikuna heaks ja pani selle hääletusele. Tulemusega valdav enamus poolt, 1 vastu, 2 erapooletut, kiideti IV Eesti Spordi Kongressi lõppdoku- ment "Eesti Tervisespordi Arenguprogrammi aastateks 1998 - 2002 elluviimine" heaks.

alateema - "Tippsport - Võistlussport - Olümpialiikumine" lõppdokumendi tutvustamiseks:
Eesti Spordi Keskliidu Juhatuse liikmele, EOK Täitevkomitee liikmele Sven Kolgale (16.09 - 16.10).
Redaktsioonikomisjon palus võtta aluseks ettevalmistatud projekti, täiendusi ning ettepanekuid lõppdokumendi projekti ei olnud. Kongressi juhataja tegi ettepaneku kiita kongressi 2. Pp. 2. alateema "Tippsport - Võistlussport - Olümpialiikumine" lõppdokument etteantud kujul heaks ja pani selle hääletusele. Tulemusega valdav enamus poolt, vastu ei ole keegi, 2 erapooletut, kiideti IV Eesti Spordi Kongressi lõppdokument "Tippsport - Võistlussport - Olümpialiikumine" heaks.

alateema - "Laste ja noorte sport" tutvustamiseks:
Eesti Koolispordi Liidu president Rein Loigule (16.10 - 16.15).
Redaktsioonikomisjon palus võtta aluseks ettevalmistatud projekti ning lisada sellele kaks õigeaegselt laekunud täiendusettepanekut:
pöörduda Riigikogu, Vabariigi Valitsuse, kohalike oma-valitsuste ja spordiorganisatsioonide poole ettepanekuga:
"Näha riigieelarves riigikoolidele ning kohalikes eelarvetes üldhariduskoolidele õpetajate palkade ja ülalpidamiskulude kõrval ette vahendid ka õppekavaväliseks sporditegevuseks"

pöörduda Riigikogu, Vabariigi Valitsuse, kohalike oma-valitsuste ja spordiorganisatsioonide poole ettepanekuga:
"Suurendada Eesti Koolispordi Liidu, Eesti Kutsekoolispordi Liidu ja Eesti Akademilise Spordiliidu toetust vähemalt kahekordseks"
Kongressi juhataja pani esitatud lisaettepanekud dokumenti projekti lülitamiseks hääletusele. Tulemusega ühehäälselt poolt, vastu ega erapooletu ei ole keegi, hääletati need lisaettepanekud dokumendi projekti.
Kongressi juhataja tegi ettepaneku kiita kongressi 2. Pp. 3. alateema "Laste ja noorte sport" lõppdokument koos esitatud täiendusettepanekutega tervikuna heaks ja pani selle hääletusele. Tulemusega ühehäälselt poolt, vastu ega erapooletu ei ole keegi, kiideti IV Eesti Spordi Kongressi lõppdokument "Laste ja noorte sport" heaks.

alateema - "Koolitussüsteem spordis" lõppdokumendi "Spordikoolituse süsteemi rakendamiseks"tutvustamiseks:
Eesti Spordi Keskliidu peaksekretär Toomas Tõnisele (16.16 - 16.17).
Redaktsioonikomisjon palus võtta aluseks ettevalmistatud projekti, täiendusi ning ettepanekuid lõppdokumendi projekti ei olnud. Kongressi juhataja tegi ettepaneku kiita kongressi 2. Pp. 5. alateema "Koolitussüsteem spordis" lõppdokument "Spordikoolituse süsteemi rakendamiseks" etteantud kujul heaks ja pani selle hääletusele. Tulemusega valdav enamus poolt, vastu ei ole keegi, 1 erapooletu, kiideti IV Eesti Spordi Kongressi lõppdokument "Spordikoolituse süsteemi rakendamiseks" heaks.
Kongressi juhataja teatas, et oleme töötanud korrektselt ja päevakorras ettenähtud teemad ammendanud. Juhataja andis lühikeseks kommentaariks sõna ettevalmistava toimkonna tegevjuhile Toomas Tõnisele.
Toomas Tõnise lõpulaused (16.19 -16.21).
Kongressi juhataja andis kongressi lõpetamiseks sõna ESK Juhatuse esimehele Andres Lipstokile.
Andres Lipstoki lõppsõna, juhataja, kohalviibinud riigi esindajate, delegaatide ja külaliste tänamine ning kongressi lõpetamine (16.21 -16.28).
Toomas Savi
IV Eesti Spordi Kongressi juhataja
Aavo Aunroos
IV Eesti Spordi Kongressi sekretariaadi juhataja
IV EESTI SPORDI KONGRESSI LÕPPDOKUMENDID
Nr. 1 IV Eesti Spordi Kongressi lõppdokument
Eesti tervisespordi arenguprogrammi aastateks 1998 - 2002 elluviimiseks
Nr. 2 IV Eesti Spordi Kongressi lõppdokument
Tippsport - Võistlussport - Olümpialiikumine
Nr. 3. IV Eesti Spordi Kongressi lõppdokument
Laste ja noorte spordist
Nr. 4. IV Eesti Spordi Kongressi lõppdokument
Koostööst sportimistingimuste loomisel
Nr. 5. IV Eesti Spordi Kongressi lõppdokument
Spordikoolituse Süsteemi Rakendamiseks
Eesti Spordi Harta täiendatud ja parandatud redaktsioon